2310 795 741   /   info@sevipeth.gr

Πολιτική Απορρήτου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 Α. Όροι Χρήσης

 Οι παρόντες όροι χρήσης προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.sevipeth.gr, (εφεξής και για λόγους συντομίας: η «Ιστοσελίδα») των δεδομένων, πληροφοριών και των δυνατοτήτων που παρέχονται μέσω αυτής. Με την πλοήγηση και χρήση της Ιστοσελίδα τεκμαίρεται ότι συναινείτε και αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου.

1- Η Ιστοσελίδα

1.1. Η Ιστοσελίδα τηρείται από τον Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου ιδρύθηκε το 2019 με πρωτοβουλία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, ως μια κοινή προσπάθεια προάσπισης των κοινών τους συμφερόντων και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. Ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ., δημιουργήθηκε από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην ΒΙ.ΠΕ.Θ., με σκοπό να αναδείξει την δυναμική της περιοχής, να παρέμβει με ποιοτικές προτάσεις για την βελτίωση της, και να δημιουργήσει ένα σύνδεσμο μεταξύ των επιχειρήσεων και την προώθηση των σχέσεων τους.

1.2. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην Ιστοσελίδα και στις τυχόν εφαρμογές που υφίστανται συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με τις προϋποθέσεις και τους όρους αυτούς.

2- Προσφερόμενες Υπηρεσίες

2.1. Ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. διαθέτει και εγγυάται την απαραίτητη υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό, εμπειρία, ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις για να προσφέρει τις αναφερόμενες στην Ιστοσελίδα υπηρεσίες.

2.2. Ειδικά η ιστοσελίδα παρέχει την δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα την δυνατότητα ανεύρεση θέση πρακτικής ή εργασίας σε οποιοδήποτε από τα μέλη του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. με την μεταφόρτωση και αποστολή στοιχείων και βιογραφικού.

3- Εγγραφή και Σύνδεση Χρηστών

3.1. Ως Χρήστης λογίζεται ο διαχειριστής του εκάστοτε μέλους του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ., ο οποίος για την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας απαιτείται να κάνει εγγραφή, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο ένα μοναδικό όνομα χρήστη (user name) και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password). Με την χρήση των στοιχείων αυτών και αφού εισέλθει στις υπηρεσίες διασύνδεσης της Ιστοσελίδας, o εξουσιοδοτημένος Χρήστης, ο οποίος διαθέτει τα νόμιμα προσόντα, μπορεί να έχει πρόσβαση στην βάση δεδομένων του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ., όπου βρίσκονται και όλα τα στοιχεία, αρχεία και εν γένει δεδομένα των προσώπων που αναζητούν εργασία ή θέση πρακτικής.

3.2. O Χρήστης αποδέχεται και δηλώνει υπεύθυνα ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της Ιστοσελίδας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών, βαρύνει αποκλειστικά αυτόν και ουδεμία συνέπεια έχει για τον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από τον Χρήστη.

3.3. Επίσης, ο Χρήστης αποδέχεται ότι οποιαδήποτε δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Ιστοσελίδας ή σε αποθηκευτικούς χώρους ηλεκτρονικών δεδομένων των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών αποδεικνύουν πλήρως τις δραστηριότητες, τόσο του Χρήστη όσο και κάθε τυχόν τρίτου προσώπου που εκπροσωπεί, στην Ιστοσελίδα και όλα τα συναγόμενα από αυτά πραγματικά περιστατικά.

3.4. Ειδικότερα, όσον αφορά την εγγραφή των Χρηστών στην Ιστοσελίδα, ο διαχειριστής της θα αποστέλλει στον Χρήστη σύνδεσμο (link), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήστης, με την χρήση του οποίου ο τελευταίος θα μπορεί να επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση του κωδικού που ο ίδιος έχει επιλέξει, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

3.5. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει, η οποία είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Στην περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την οποία δήλωσε αρχικά ο Χρήστης, διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή επιθυμεί να την αλλάξει, τότε ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει την τεχνική υποστήριξη της Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ., δηλώνοντας παράλληλα τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με δήλωση του Χρήστη στον ιστότοπο, είτε μέσω του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. (Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2310 795741). Ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Χρήστη περαιτέρω δικαιολογητικά για να επιβεβαιώσει ότι ο Χρήστης είναι ο νόμιμος κάτοχος της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει την άδεια για τη χρήση της από το νόμιμο κάτοχο αυτού. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αρνηθεί να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. διαπιστώσει ότι ο Χρήστης δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει χωρίς ειδοποίηση τον Χρήστη από την Ιστοσελίδα.

3.6. Σε περίπτωση υποκλοπής του κωδικού πρόσβασης, ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα και εγγράφως τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Πληροφοριών του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης οφείλει να εφαρμόζει διαρκώς τις απαραίτητες διαδικασίες και μέτρα ελέγχου και να λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο επιμέλειας για την μη υποκλοπή των στοιχείων ταυτοποίησής του. Μεταξύ άλλων, οφείλει να εφαρμόζει διαρκώς και να τηρεί και τα ακόλουθα μέτρα:

3.6.1. Να δημιουργεί κωδικούς πρόσβασης με το λιγότερο οκτώ (8) χαρακτήρες που θα περιλαμβάνουν αριθμούς, πεζά και κεφαλαία γράμματα. Δεν πρέπει να δημιουργεί κωδικούς πρόσβασης που είναι εύκολα προβλέψιμοι.

3.6.2. Να απομνημονεύει τον κωδικό πρόσβασης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταγράφει τους κωδικούς ασφάλειας σε χαρτί ή άλλο μέσο καταγραφής, ειδικά όταν το μέσο καταγραφής βρίσκεται κοντά στον υπολογιστή του.

3.7. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι μοναδικοί και δεν επαναχρησιμοποιούνται στα διάφορα πληροφοριακά συστήματα. Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης αντιμετωπίζονται ως ευαίσθητες / εμπιστευτικές πληροφορίες και οι Χρήστες δεν πρέπει αποθηκεύουν τα δεδομένα αυτά με την χρήση της λειτουργίας “Remember Password”/ “Αποθήκευση κωδικών” που προσφέρεται από διάφορες εφαρμογές, προγράμματα ή άλλες υπηρεσίες. Οι Χρήστες θα πρέπει να κλειδώνουν την οθόνη του υπολογιστή τους (screenlock), όταν απομακρύνονται από αυτόν για εύλογο χρονικό διάστημα.

3.8. Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο το δικό τους username για την πρόσβαση στα συστήματα, τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις υπηρεσίες του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ..

Η Ιστοσελίδα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από τους Χρήστες:

3.8.1. Για την διανομή, επεξεργασία ή αποθήκευση περιεχομένου με ρατσιστικό, ξενοφοβικό, υβριστικό, μισαλλόδοξο, προσβλητικό χαρακτήρα, με θρησκευτικό ή εθνικό χαρακτήρα, καθώς και για την διανομή, επεξεργασία ή αποθήκευση πορνογραφικού υλικού σε μορφή κειμένου ή εικόνων ή ταινιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ή άλλου οποιασδήποτε μορφής παράνομου εν γένει, μη αποδεκτού και επιβλαβούς περιεχομένου.

3.8.2. Για την διανομή εμπορικών ή προσωπικών διαφημίσεων και προώθηση προϊόντων διαφορετικών από αυτά που νόμιμα διαθέτει ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της.

3.8.3. Για την διακίνηση μαζικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (SPAM). Οποιοσδήποτε δέχεται τέτοιο υλικό θα πρέπει αμέσως να ενημερώνει τον Yπεύθυνο Aσφάλειας του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ..

3.8.4. Για πράξεις ή προσπάθειες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα άλλων Χρηστών του δικτύου.

3.8.5. Για προσπάθειες / ενέργειες εκμετάλλευσης ή διόρθωσης κενών ασφαλείας των δικτυακών πόρων, των υπολογιστών χρηστών, των διακομιστών και των εφαρμογών του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. ή άλλου Χρήστη.

3.8.6. Για να παραπλανήσουν οι Χρήστες οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου ή να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. ή και τρίτων.

3.8.7. Για να θέσουν οι Χρήστες σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ.

3.8.8. Για να εμποδίσουν οι Χρήστες οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ή να τον υποβοηθήσουν στο να παρακάμπτει τον έλεγχο ταυτότητάς του.

3.8.9. Για να προωθούν ή/και να διαθέτουν οι Χρήστες περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα Η/Υ σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ.

3.8.10. Για να διαταράξουν οι Χρήστες την ομαλή λειτουργία των δικτύων και, γενικά, να υπονομεύσουν και να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των Συστημάτων του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ.

3.8.11. Για να αποκαλύπτουν οι Χρήστες πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

3.8.12. Για να προβούν οι Χρήστες σε ηθελημένη ή ακούσια παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των σε ισχύ κανονιστικών ρυθμίσεων.

3.9. Γενικότερα δεν επιτρέπεται η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των υπηρεσιών του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. για διακίνηση υλικού που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

3.10. Κάθε φορά που υποπίπτει στην αντίληψη του Χρήστη μη ορθή ή παράνομη συμπεριφορά και χρήση των συστημάτων, δικτύων, εφαρμογών και υπηρεσιών, ή οποιοδήποτε κενό ασφαλείας συστήματος, το οποίο θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί άμεσα τον Υπεύθυνο Ασφαλείας του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ.. Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω όρων, ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. επιφυλάσσεται για την λήψη των νόμιμων μέτρων, ιδίως τον τερματισμό της δυνατότητας πρόσβασης στις υπηρεσίες του.

4- Λήξη της Παροχής Υπηρεσιών του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ.

4.1 Μετά τον τυχόν τερματισμό της ιδιότητας μέλους του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. (π.χ. αποχώρηση, αποκλεισμός διαγραφή), ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. έχει την δυνατότητα να διαγράψει τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν το μέλος που έπαυσε να ανήκει στον Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ., όπως και τα στοιχεία εισόδου του πρώην μέλους.

4.2. Σε περίπτωση που ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. επιλέξει την διατήρηση των στοιχείων και αρχείων του πρώην μέλους, το μέλος αυτό δεν θα έχει καμία αξίωση από τον Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ.

5- Επικοινωνία

5.1. Οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

  • μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sevipeth.gr
  • μέσω τηλεφώνου στον τηλεφωνικό αριθμό 2310 795741.

6- Υποχρέωση Εμπιστευτικότητας

6.1. Καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας, αλλά και μετά τη με οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της, ο Χρήστης, τα μέλη του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. και τα τρίτα φυσικά πρόσωπα χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να τηρούν αυστηρά οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες λαμβάνουν ή πληροφορούνται στα πλαίσια ή εξ αφορμής της συνεργασίας τους με τον Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ., καθώς επίσης να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρίτους οποιουδήποτε στοιχείου περιέρχεται στην αντίληψή τους σε σχέση με την παρούσα συνεργασία, καθώς και γενικότερα στοιχείων που αφορούν σε εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, οικονομικές και λοιπές δραστηριότητες ή οργάνωση των προσώπων που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Επίσης, όλα τα ως άνω πρόσωπα αναλαμβάνουν να επιβάλλουν την ως άνω υποχρέωση εμπιστευτικότητας και στους τυχόν υπαλλήλους και συνεργάτες τους.

6.2. Ως Εμπιστευτική Πληροφορία ορίζεται το σύνολο των απόρρητων και εν γένει εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες αφορούν την τεχνική, οργανωτική και εμπορική λειτουργία του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. και των μελών του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. και της οργανωτικής δομής των φυσικών και νομικών αυτών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αποτέλεσαν ή αποτελούν επαγγελματικά μυστικά, τεχνογνωσία, εμπορικά και βιομηχανικά μυστικά των προσώπων αυτών (ενδεικτικά τα προϊόντα, τεχνικές, στρατηγικές προώθησης, τιμολόγια κ.λπ.). Οι πληροφορίες αυτές συνιστούν Εμπιστευτικές Πληροφορίες ακόμα και στην περίπτωση που δεν αναφέρονται ρητώς ως εμπιστευτικές ή απόρρητες.

7- Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

7.1. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα, την Ιστοσελίδα, το λογισμικό, τη βάση δεδομένων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οτιδήποτε έχει δημιουργήσει ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. για την παροχή των Υπηρεσιών και που γενικά αφορούν στις Υπηρεσίες και στη δραστηριότητά της, ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ.. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετατροπή, προσαρμογή, διευθέτηση, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη, παρουσίαση, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας σε σχέση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, καθώς και κάθε πράξη παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της υπηρεσίας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του ίδιου του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των αντίστοιχων πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

7.2. Όσα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σήματα, λογότυπα σχετίζονται με τα μέλη του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. και του Χρήστες ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς, εφόσον είναι νόμιμοι δικαιούχοι.

8- Ασφάλεια

8.1. Ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αν και ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Χρήστη από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς. Συνεπώς, κάθε Χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

 

Β. Πολίτικη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολίτικη Απόρρητου

 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που έχουμε θεσπίσει και εφαρμόζουμε για να εξασφαλίσουμε την ορθή προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειριζόμαστε.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε κατά την λειτουργία μας την εμπιστοσύνη των εμπλεκομένων μερών, τη διαφάνεια για τον τρόπο λειτουργίας μας και την ειλικρίνεια για την επεξεργασία των δεδομένων.

9- Εισαγωγικά

9.1. Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, την χρήση της Ιστοσελίδα μας (η έννοια Ιστοσελίδα περιλαμβάνει την ιστοσελίδα, τις εφαρμογές, την βάση δεδομένων, τα προγράμματα διασύνδεσης και εν γένει το λογισμικό και υλισμικό των υπηρεσιών που παρέχει ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ.), την χρήση της βάσης δεδομένων μας και την χρήση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

9.2. Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, καθορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως και τους σκοπούς και τα μέσα με τα οποία διενεργείται η επεξεργασία αυτή. Κάθε πράξη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπάγεται στους κανόνες, που αναπτύσσονται στο παρόν έγγραφο.

9.3. Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είμαστε υπεύθυνοι, ώστε όλες οι δραστηριότητες επεξεργασίας που τελούμε να είναι σύμφωνες με τις νομικές απαιτήσεις, αλλά και με την εύλογη προσδοκία σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9.4. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. την προστασία του απορρήτου των συναλλαγών ή οτιδήποτε σχετικό, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@sevipeth.gr.

9.5. Το απόρρητο είναι δικαίωμά σας και για αυτόν τον λόγο ως χρήστης έχετε την επιλογή σχετικά με το ποιες πληροφορίες θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Όπως είναι λογικό, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες πληροφορίες για την παροχή των υπηρεσιών μας και την εκπλήρωση της σύμβασής μας που έχουμε συμφωνήσει. Ωστόσο, αυτό δεν απαιτεί πάντοτε όλα τα δεδομένα που μπορείτε να μας διαθέσετε.

9.6. Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να περιορίσετε τις πληροφορίες που μας διαθέτετε:

  • Cookies: Μπορείτε να εγκαταστήσετε περισσότερες πρόσθετες εφαρμογές (add-ons) στο πρόγραμμα περιήγησης που αποκλείουν τα μη απαραίτητα cookies. Αυτό δε θα σας επιτρέπει να βλέπετε διαφημίσεις του ενδιαφέροντός σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies πατήστε εδώ.
  • Διαφήμιση: Εάν δε θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτική επικοινωνία από εμάς, μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα μπορέσουμε να σας στείλουμε συναρπαστικές προσφορές, πληροφορίες και στοιχεία για την δράση μας.
  • Καμία κοινοποίηση δεδομένων: Αν δε θέλετε να μοιραστείτε καθόλου πληροφορίες μαζί μας είναι και αυτό επιλογή σας. Σε αυτή την περίπτωση περιορίζεται την δυνατότητά μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

10- Δικαιώματα υποκειμένου προσωπικών δεδομένων

10.1. Ως πρόσωπο του οποίου επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση των ακόλουθων δικαιωμάτων ανά πάσα στιγμή:

α. Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς, τα δεδομένα που έχουμε πράγματι αποθηκευμένα και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών.

β. Δικαίωμα διόρθωσης

Εάν παρατηρήσετε ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι εσφαλμένα, μπορείτε πάντα να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε. Το δικαίωμα διόρθωσης πρέπει πάντοτε να γίνεται υπέρ της ορθής καταγραφής των στοιχείων σας. Ως Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. έχουμε ορίσει διαδικασίες και μεθόδους ελέγχου των στοιχείων που επεξεργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

γ. Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να διαγράψουμε τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς. Σε περίπτωση, όμως κατά την οποία τα δεδομένα σας έχουν εισαχθεί στην Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. από κάποια επιχείρηση ή μέλος του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ., αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την έννομη σχέση σας με την αντίστοιχη επιχείρηση. Για τις τυχόν επιπτώσεις της άσκησης του δικαιώματος διαγραφής στο πρόσωπό σας επικοινωνήστε με την αρμόδια επιχείρηση.

δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Αν δε θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα σας, αλλά ταυτόχρονα δεν επιθυμείτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αρχειοθετήσουμε τα δεδομένα σας και θα τα ενσωματώσουμε εκ νέου στα λειτουργικά μας συστήματα μόνο αν το επιθυμείτε. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Σε πιθανή χρήση των υπηρεσιών μας θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας ξανά.

ε. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Mπορείτε να μας ζητήσετε να αποστείλουμε σε εσάς ή άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Στο πλαίσιο αυτό, τα στοιχεία θα σας δοθούν σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή.

στ. Δικαίωμα ένστασης κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή ή να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας. Αυτό περιλαμβάνει, επίσης, την τυχόν εναντίωση στην επεξεργασία που πραγματοποιούμε χωρίς τη συγκατάθεσή σας, αλλά με βάση το έννομο συμφέρον μας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη μελλοντική λήψη ενημερωτικής επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή.

Αν δε συμφωνείτε με έναν από τους σκοπούς επεξεργασίας που βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας ή θέλετε να αντιταχθείτε σε αυτό, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@sevipeth.gr. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα θα επανεξετάσουμε την επεξεργασία και είτε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό είτε θα σας παρέχουμε εξηγήσεις και τις αιτίες για τις οποίες προβήκαμε στην επεξεργασία αυτή και του λόγους που αξίζει να συνεχίσουμε την επεξεργασία αυτή.

ζ. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. επεξεργάζεται, επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των αλγορίθμων, προκειμένου να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες μας. Φυσικά, έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

η. Δικαίωμα καταγγελίας

Εάν πιστεύετε ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος με τα προσωπικά σας δεδομένα ή τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ανά πάσα στιγμή.

10.2. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@sevipeth.gr οποιαδήποτε στιγμή.

10.3. Τα αιτήματα για άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας ολοκληρώνονται εντός 30 ημερών και παρέχονται δωρεάν. Όταν τα αιτήματα υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχουμε τις πληροφορίες σε μία κοινά χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή, εκτός αν έχει ζητηθεί σε διαφορετική μορφή. Παρόλο που παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες χωρίς χρέωση, τυχόν επιπλέον αντίγραφα ή / και επανάληψη του ίδιου αιτήματος από το υποκείμενο ενδέχεται να επιβαρυνθούν με ένα λογικό διοικητικό κόστος. Ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. έχει πάντα ως στόχο να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Ωστόσο, όταν η ανάκτηση ή παροχή των πληροφοριών είναι ιδιαίτερα περίπλοκη ή υπόκειται σε έγκυρη καθυστέρηση, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά ένα επιπλέον μήνα. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε με επιστολή εντός 30 ημερών και θα σας κρατάμε ενήμερους για τους λόγους αυτής της καθυστέρησης.

11- Μέθοδος λήψης και εισαγωγής δεδομένων στην Ιστοσελίδα

11.1. Τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. τα συλλέγουμε με τον ακόλουθο τρόπο. Ο κάθε χρήστης που συνδέεται, αποκτά πρόσβαση και χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα εισάγει διάφορα στοιχεία που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα. Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από τον Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την ορθή, αποτελεσματική και επιτυχή παροχή των υπηρεσιών μας.

12- Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε

12.1 Στην ακόλουθη περιγραφή των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, αναφερόμαστε σε κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων. Μια κατηγορία περιλαμβάνει πολλά προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε ταυτόχρονα στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου σκοπού.

12.2. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες βάσει των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας ή να καταστεί αναγνωρίσιμη και προσδιορίζουν το πρόσωπό σας και την προσωπικότητά σας.

12.3. Γενικά, επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για τους εξής λόγους:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Λόγος:

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα επειδή πρέπει να γνωρίζουμε με ποιον μιλάμε και για ποιο λόγο ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε.

 

Δεδομένα προφίλ (βασικά δεδομένα):

Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση IP.

Λόγος:

Αυτά τα δεδομένα είναι τα βασικά δεδομένα σας, τα οποία χρειαζόμαστε οπωσδήποτε για τις υπηρεσίες μας. Χωρίς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / αριθμό τηλεφώνου και κωδικό πρόσβασης, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ. Μαζί με το όνομά σας, αυτά είναι τα βασικά δεδομένα σας.

Δεδομένα επικοινωνίας:

Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου.

Λόγος:

Αυτή η κατηγορία προσωπικών πληροφοριών χρησιμοποιείται επίσης για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην περίπτωση που υφίσταται ζήτημα με τα καταχωρηθέντα από εσάς στοιχεία.

13- Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε δεδομένα

13.1. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αυστηρά και μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο να λαμβάνονται υπόψη όλες οι κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. κυριότερα αποδίδει βαρύνουσα σημασία στη διαφάνεια, δηλαδή για εμάς είναι σημαντικό κάθε συναλλασσόμενος να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας μας. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο αν αυτό είναι νόμιμο και αν εύλογα αναμένετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Αν, κατά την αξιολόγηση, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η επεξεργασία δεν είναι εύλογα αναμενόμενη, θα πραγματοποιήσουμε την επεξεργασία μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

 

Δημιουργία λογαριασμού, εγγραφή μέσω του συστήματος ενιαίας πρόσβασης, διαχείριση του προφίλ σας

Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη. Μεγάλο μέρος των δεδομένων που μας διαβιβάζετε, τα συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας. Παρ’ όλα αυτά, προσπαθούμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο δεδομένων. Μπορείτε να μας βοηθήσετε, διαβιβάζοντας μας μόνο τα απαραίτητα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.

 

Δημιουργία λογαριασμού

Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τα βασικά δεδομένα σας. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα προφίλ χρήστη χωρίς αυτά τα δεδομένα. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας είναι ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένα, καθώς μπορούμε θα τα χρησιμοποιήσουμε την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να επιλέξετε προσεκτικά τον κωδικό πρόσβασής σας. Μην χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε πολλούς ιστότοπους και ακολουθείστε τη πολιτική που έχουμε ορίσει.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Δεδομένα προφίλ (βασικά δεδομένα)

Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης

Νομική βάση:

Άρθρο 6 παράγραφος 1 β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτέλεση της σύμβασης

 

Σύνδεση

Αν έχετε ήδη λογαριασμό χρήστη, θα πρέπει να εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Δεδομένα προφίλ (βασικά δεδομένα)

Νομική βάση:

Άρθρο 6 παράγραφος 1 β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτέλεση της σύμβασης για την εγγραφή,

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, έννομο συμφέρον για τα μέτρα ασφαλείας.

 

Στοιχεία του (λογαριασμού) προφίλ σας

Μπορείτε να συνδεθείτε στο προφίλ σας ανά πάσα στιγμή και να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου. Για να αλλάξετε οποιοδήποτε από τα στοιχεία αυτά επικοινωνήστε μαζί μας στο info@sevipeth.gr.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Δεδομένα προφίλ (βασικά δεδομένα)

Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης

Πληροφορίες επεξεργασίας

Δεδομένα επικοινωνίας

Δεδομένα ταυτοποίησης

Νομική βάση:

Άρθρο 6 παράγραφος 1 β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτέλεση της σύμβασης

 

Χρήση υπηρεσιών βάσης δεδομένων

Μόλις καταχωρίσετε επιτυχώς και αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε την χρήση της βάσης δεδομένων Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ., θα αποθηκεύσουμε όλες τις καταχωρημένες πληροφορίες στο προφίλ σας και θα τις επεξεργαστούμε περαιτέρω ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς. Όταν υποβάλλετε σχετικό αίτημα για υπηρεσία του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ., τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται στη βάση δεδομένων μας και από εκεί σε άλλα συστήματα για περαιτέρω επεξεργασία.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Στοιχεία επικοινωνίας

Δεδομένα τοποθεσίας

Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης

Δεδομένα ταυτοποίησης

Νομική βάση:

Άρθρο 6 παράγραφος 1 β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτέλεση της σύμβασης

 

Προσωρινή μνήμη

Αφού συνδεθείτε στο προφίλ σας και προβείτε σε ενέργειες στην Ιστοσελίδα θα αποθηκευτούν στο προφίλ σας. Αν κατά λάθος κλείσετε τον περιηγητή ή την εφαρμογή σας, μπορείτε να συνεχίσετε από το τελευταίο σημείο της πλοήγησής σας. Οι τελευταίες πληροφορίες αποθηκεύονται σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο (π.χ. cookie, κ.α.).

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Δεδομένα προφίλ (βασικά δεδομένα)

Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης

Δεδομένα ταυτοποίησης

Νομική βάση:

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, έννομο συμφέρον

Το έννομο συμφέρον είναι να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία, όπου μπορείτε να συνεχίσετε εύκολα την χρήση των υπηρεσιών μας με προγράμματα περιήγησης ή εφαρμογές που έχουν κλείσει τυχαία.

 

Διαφήμιση και μάρκετινγκ, άμεσο μάρκετινγκ και ενημερωτική επικοινωνία

Αν μας έχετε διαθέσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά την εγγραφή και/ή αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα να σας στέλνουμε τακτικές προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρόμοιων αγαθών ή υπηρεσιών που έχετε ήδη αγοράσει. Το περιεχόμενο των ενημερωτικών επικοινωνιών μας διαφέρει, καθώς οι τεχνολογίες και τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να σχεδιάσουμε τις επικοινωνίες μας και να κατηγοριοποιήσουμε τους χρήστες μας σε ομάδες διαφοροποιούνται.

Αυτή είναι μια διαδικασία δημιουργίας προφίλ κατά την οποία επεξεργαζόμαστε αυτόματα τα δεδομένα σας. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση πελατών μπορεί να έχει νομική ή άλλη σημαντική επίπτωση σε εσάς, εάν λαμβάνετε ορισμένες ενημερωτικές επικοινωνίες που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες καμπάνιες.

Εάν η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων οδηγεί σε αρνητικό αποτέλεσμα για εσάς και δεν συμφωνείτε με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@sevipeth.gr. Σε αυτή την περίπτωση, θα αξιολογήσουμε μεμονωμένα την υπόθεσής σας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Δεδομένα επικοινωνίας

Δεδομένα τοποθεσίας

Πληροφορίες Παραγγελίας

Δεδομένα ταυτοποίησης

Νομική βάση:

Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται αποκλειστικά με βάση το έννομο συμφέρον μας για εξατομικευμένη διαφήμιση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εάν έχετε εναντιωθεί στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για το σκοπό αυτό, δεν θα σας στείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δικαιούστε να αντιταχθείτε στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για τους προαναφερθέντες διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή και με μελλοντική ισχύ είτε μέσα από κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στέλνουμε, είτε μέσω του προφίλ σας είτε ενημερώνοντάς μας στο info@sevipeth.gr. Σε αυτή την περίπτωση, η χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για διαφημιστικούς σκοπούς θα διακοπεί αμέσως.

 

Cookies

Προκειμένου η επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο/την εφαρμογή μας να είναι ελκυστική και να καταστεί δυνατή η χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον περιηγητή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται με το πέρας της περιόδου λειτουργίας του περιηγητή, δηλαδή μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (τα λεγόμενα session cookies). Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τον περιηγητή σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (μόνιμα cookies). Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τις ρυθμίσεις των cookies, ή μέσω του ενημερωτικού πλασίου (cookies banner) ή τέλος από την πολιτική cookies στην ιστοσελίδα μας και να αποφασίζετε μεμονωμένα για την αποδοχή ή την απόκλισή τους για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά. Η μη αποδοχή των cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

Νομική βάση:

Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, δηλαδή τη συγκατάθεσή σας. Διαφορετικά, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στον προαναφερθέντα σκοπό.

 

Πρόληψη της απάτης και ασφάλεια της πλατφόρμας μας

Προκειμένου να προστατέψουμε τους χρήστες μας και την πλατφόρμα μας από πιθανές επιθέσεις, παρακολουθούμε συνεχώς τις δραστηριότητες στον ιστότοπό μας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε διάφορα τεχνικά μέσα για να διασφαλίσουμε ότι οι ύποπτες συμπεριφορές εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται εγκαίρως. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, χρησιμοποιούνται παράλληλα αρκετοί μηχανισμοί παρακολούθησης που εμποδίζουν τους πιθανούς εισβολείς από μια πιθανή πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ημι-αυτοματοποιημένη και μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τον ενδιαφερόμενο ή να τον επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο. Εάν η ημι-αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων οδηγεί σε αρνητικό αποτέλεσμα για εσάς και δεν συμφωνείτε με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@sevipeth.gr. Σε αυτή την περίπτωση, θα αξιολογήσουμε μεμονωμένα την υπόθεσή σας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Πληροφορίες συσκευής και δεδομένα πρόσβασης

Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία Πληρωμής

Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες για τα κουπόνια

Δεδομένα ταυτοποίησης

Νομική βάση:

Άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, Έννομο Συμφέρον

14- Με ποιον συνεργαζόμαστε και μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

14.1. Ποτέ δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Ωστόσο, στο πλαίσιο των εργασιών μας, λαμβάνουμε υπηρεσίες από παρόχους υπηρεσιών δίνοντάς τους περιορισμένη και αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση σε ορισμένα από τα δεδομένα μας. Ωστόσο, προτού διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις εταιρίες-εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, κάθε μεμονωμένη εταιρεία υποβάλλεται σε έλεγχο. Όλοι οι παραλήπτες δεδομένων πρέπει να πληρούν τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και να αποδείξουν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα.

Πάροχοι υπηρεσιών

Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για τις καθημερινές μας δραστηριότητες επεξεργασίας. Αυτοί επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και δεν έχουν καμία αξίωση σχετικά με αυτά. Παρακολουθούμε τους εκτελούντες την επεξεργασία και συνεργαζόμαστε μόνο με αυτούς που πληρούν τα υψηλές απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων που θέτουμε.

Επειδή χρησιμοποιούμε διαφορετικούς εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων τους οποίους μπορεί να μεταβάλλουμε κατά διαστήματα, δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν συγκεκριμένοι παραλήπτες προσωπικών πληροφοριών. Ωστόσο, αν σας ενδιαφέρει, θα μοιραστούμε τις λεπτομέρειες του(ων) εκτελούντος(ων) επεξεργασία που χρησιμοποιείται τη δεδομένη περίοδο, κατόπιν αιτήματος.

Τρίτα μέρη

Εκτός από τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων, συνεργαζόμαστε επίσης με τρίτους, στους οποίους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δε δεσμεύονται από τις οδηγίες μας. Αυτοί είναι, για παράδειγμα, οι σύμβουλοί μας, οι δικηγόροι ή οι φοροτεχνικοί που λαμβάνουν τα στοιχεία σας από εμάς βάσει συμβολαίου και επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για νομικούς λόγους ή για να προστατεύσουν τα συμφέροντά μας.

Σε καμία περίπτωση δεν πωλούμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Εισαγγελικές παραγγελίες, Εισαγγελικές Αρχές, Δικαστικές Αποφάσεις και νομικές διαδικασίες

Δυστυχώς, μπορεί να συμβεί μερικοί από τους χρήστες και τους παρόχους υπηρεσιών μας να μη συμπεριφέρονται νόμιμα και να επιθυμούν να μας βλάψουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υποχρεούμαστε μόνο να παραδίδουμε προσωπικά δεδομένα βάσει νομικών υποχρεώσεων, είναι επίσης προς το συμφέρον μας να προλαμβάνουμε τις ζημίες, να ισχυροποιούμε τους ισχυρισμούς μας και να απορρίπτουμε αδικαιολόγητες αξιώσεις.

Επεξεργασία δεδομένων εκτός της ΕΕ

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, ορισμένοι από τους προαναφερθέντες φορείς παροχής υπηρεσιών μας βρίσκονται εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων θέτει υψηλές απαιτήσεις για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ και ΕΟΧ). Όλοι οι παραλήπτες δεδομένων μας πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές. Πριν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε πάροχο υπηρεσιών σε τρίτες χώρες, κάθε πάροχος υπηρεσιών αξιολογείται πρωτίστως για το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, θα επιλεχθούν ως πάροχοι υπηρεσιών.

Ανεξάρτητα από το αν οι πάροχοι υπηρεσιών μας βρίσκονται εντός της ΕΕ/ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες, κάθε πάροχος υπηρεσιών πρέπει να υπογράψει μαζί μας συμφωνητικό επεξεργασίας δεδομένων. Οι πάροχοι υπηρεσιών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ πρέπει να πληρούν πρόσθετες απαιτήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε παρόχους υπηρεσιών που πληρούν τουλάχιστον τις εκάστοτε προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

15- Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

15.1. Γενικά, διαγράφουμε τα δεδομένα σας μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Οι ακριβείς κανόνες διαγραφής ορίζονται στις εθνικές διατάξεις περί διατήρησης δεδομένων. Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα αποθηκευμένα δεδομένα θα διαγραφούν.

15.2. Θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν το επιθυμείτε και μας ενημερώσετε σχετικά ή εάν παρέλθει το χρονικό διάστημα, όπως αυτό καθορίζεται στην μεταξύ μας σύμβαση συνεργασίας. Πριν συμβεί αυτό, θα λάβετε ξεχωριστή ειδοποίηση από εμάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συνδεδεμένη με το λογαριασμό σας.

15.3. Συνεπώς, παρά το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας, ίσως χρειαστεί να αποθηκεύσουμε ορισμένα από τα δεδομένα λόγω νομικών απαιτήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, θα περιορίσουμε τα δεδομένα σας από περαιτέρω επεξεργασία.

15.4. Επιπλέον, θα συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας εάν έχουμε το δικαίωμα να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση έννομων αξιώσεων.

16- Σχετικά με την πολιτική Cookies

16.1. Mε την πρόσβαση και χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο Χρήστης λογίζεται ότι αποδέχεται και συναινεί στην χρήση “cookies”. “Cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) του Χρήστη κατά την πλοήγησή του στην Ιστοσελίδα. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν την τελευταία, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. 

16.2. Τα περισσότερα από τα διαθέσιμα προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο αυτόματα δέχονται «cookies», αλλά ο Χρήστης μπορεί κατά κανόνα να διαφοροποιήσει την διάταξη του προγράμματός του, προκειμένου να εμποδίσει την συγκεκριμένη λειτουργία. Αν δεν επιθυμείτε να δέχεστε «cookies»,  παρακαλούμε να αναφερθείτε στο αρχείο “help” του πλοηγού σας στο Internet για να μάθετε πώς θα μπλοκάρετε όλα τα «cookies» ή θα δέχεστε προειδοποίηση πριν από την εγκατάσταση  ενός «cookie».

17- Επίλυση Διαφορών

17.1. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

17.2. Κάθε διαφορά ή διένεξη που αφορά ενδεικτικά, στην ερμηνεία ή εφαρμογή, εκτέλεση, διακοπή ή καταγγελία των Όρων Χρήσης και εν γένει της χρήσης της Ιστοσελίδας του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. με οποιοδήποτε χρήστη της Ιστοσελίδας, εφόσον δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδικαστικά, είτε φιλικά, θα υπάγεται αποκλειστικά στα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

18- Ανωτέρα Βία

18.1. Ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. δεν ευθύνεται για παραβίαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις ή αδυναμίες συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της που θα προκληθούν από συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, καταστροφές, απεργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή εκτός, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, αναστολή εργασιών επιχείρησης, πανδημίες, μηχανικές βλάβες και γενικά, οποιοδήποτε περιστατικό δεν επιτρέπει την εκτέλεση των Υπηρεσιών.

19- Τελικοί Όροι

19.1. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων και συμφωνιών.

19.2. Στην περίπτωση που οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος ενδέχεται να ερμηνεύονται με περισσότερους από ένα τρόπο, ένας εκ των οποίων ενδέχεται να καθιστά τη διάταξη άκυρη, ακυρώσιμη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα ερμηνεύεται κατά τον τρόπο που την καθιστά έγκυρη και εφαρμόσιμη.

19.3. Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. να ασκήσει τα απορρέοντα από τους Όρους δικαιώματα της ή να αξιώσει από τον εκάστοτε χρήση την πλήρη συμμόρφωση του με τους Όρους δεν αποτελεί παραίτηση από τις αντίστοιχες αξιώσεις του.

19.4. Σύμφωνα με τις αλλαγές στην οικονομική και επιχειρηματική πολιτική  του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. ενδέχεται να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση οι αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους Όρους θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης του επικαιροποιημένου εγγράφου των Όρων στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. Η αναθεωρημένη έκδοση θα τίθεται σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσής της, εκτός αν επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.

 

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2023

Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: https://sevipeth.gr.

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, καθώς και τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη του προγράμματος περιήγησης για να βοηθήσουμε τον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση email σας (ονομάζεται επίσης κατακερματισμός) μπορεί να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δείτε εάν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar είναι διαθέσιμη εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Media

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να κατεβάσουν και να εξαγάγουν τυχόν δεδομένα τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Cookies

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για τη διευκόλυνσή σας, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε ξανά τα στοιχεία σας όταν αφήνετε άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα χρόνο.

Εάν επισκεφτείτε τη σελίδα σύνδεσής μας, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δέχεται cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Όταν συνδέεστε, θα ρυθμίσουμε επίσης πολλά cookies για να αποθηκεύουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας και τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης σας. Τα cookie σύνδεσης διαρκούν δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν ένα χρόνο. Εάν επιλέξετε “Remember Me”, η σύνδεσή σας θα διατηρηθεί για δύο εβδομάδες. Εάν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, τα cookies σύνδεσης θα αφαιρεθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και απλώς υποδεικνύει το αναγνωριστικό ανάρτησης του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης είχε επισκεφτεί τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookie, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Εάν ζητήσετε επαναφορά κωδικού πρόσβασης, η διεύθυνση IP σας θα συμπεριληφθεί στο email επαναφοράς.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε τυχόν επακόλουθα σχόλια αυτόματα αντί να τα κρατάμε σε μια ουρά εποπτείας.

Για τους χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπό μας (εάν υπάρχουν), αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά στοιχεία που παρέχουν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή (εκτός που δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του ιστότοπου μπορούν επίσης να δουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Που αποστέλλονται τα δεδομένα σας

Τα σχόλια των επισκεπτών μπορούν να ελεγχθούν μέσω μιας αυτοματοποιημένης υπηρεσίας ανίχνευσης ανεπιθύμητων μηνυμάτων.